top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn op 20 april 2017 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht.Algemene voorwaarden van rederij Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper. Gevestigd te (1507HP) Zaandam aan de Kapzaag 18. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 000025108654

Aansprakelijkheid voor schade:

a. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

b. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

c. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Client neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

d. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper.

e. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaart steiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

f. Voor zover Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

g. Voor zover Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

h. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van de cliënt.

bottom of page